Nokia ilmoittaa Alcatel-Lucentin arvopapereista tekemänsä julkisen osakevaihtotarjouksen selvityksestä, uusien osakkeiden rekisteröinnistä ja yhtiön sisällyttämisestä CAC 40 -indeksiin

(PresseBox) ( Bochum, )
Nokia julkisti tänään, että sen Alcatel-Lucentin arvopapereista Ranskassa ja Yhdysvalloissa tekemän julkisen osakevaihtotarjouksen ("osakevaihtotarjous") selvitys on tehty, yhtiön uudet osakkeet on merkitty kaupparekisteriin, ja että Nokia on eilisestä lähtien sisällytetty CAC 40 -indeksiin.

Nokian toimitusjohtaja Rajeev Suri: "Olemme ylpeitä siitä, että Nokia on sisällytetty CAC 40 -indeksiin. Valinta kuvastaa merkittävää asemaamme Ranskassa hankittuamme enemmistöosuuden Alcatel-Lucentista. Tavoitteemme on olla innovaatiojohtaja IP-yhteyksiä hyödyntävän maailman seuraavan sukupolven teknologioissa sekä palveluissa, ja indeksiin pääsy antaa meille tilaisuuden jakaa visiomme entistä laajemman sijoittajien joukon kanssa. Odotamme ja toivomme vilkasta kaupankäyntiä Pariisissa."   

Ranskan arvopaperimarkkinaviranomaisen (Autorité des Marchés Financiers, "AMF") 5.1.2016 antaman ilmoituksen mukaan 2 052 812 101 Alcatel-Lucentin liikkeeseen laskemaa osaketta, 264 183 778 American Depositary Share -osaketalletustodistusta ("ADS-osaketalletustodistukset"), 206 784 349 OCEANE 2018 -vaihtovelkakirjalainaa, 37 880 652 OCEANE 2019 -vaihtovelkakirjalainaa ja 16 138 206 OCEANE 2020 -vaihtovelkakirjalainaa (Alcatel-Lucentin osakkeet, ADS-osaketalletustodistukset ja vaihtovelkakirjalainat yhdessä "Alcatel-Lucentin arvopaperit") annettiin vaihdettavaksi Ranskan ja Yhdysvaltojen osakevaihtotarjouksissa. Nokia on hyväksynyt kyseiset arvopaperit vastikkeena Nokian osakkeista tai ADS-osaketalletustodistuksista.

1 455 678 563 Nokian uutta osaketta, jotka annettiin luovutettavaksi vastikkeena Ranskan ja Yhdysvaltojen osakevaihtotarjouksissa vaihdettavaksi annetuista Alcatel-Lucentin arvopapereista, on tänään merkitty kaupparekisteriin. Kaupparekisterimerkinnän jälkeen Nokian osakkeiden kokonaismäärä on 5 448 542 279 kappaletta. Nokian 245 896 461,96 euron suuruinen osakepääoma ei muutu. Osakkeet tuottavat osinko-oikeuden sekä kaikki muut osakkeenomistajan oikeudet tästä päivästä lukien.

AMF:n 5.1.2016 antaman ilmoituksen mukaisesti osakevaihtotarjouksen seurauksena Nokia omistaa tällä hetkellä 76,31 % Alcatel-Lucentin kaikista osakkeista ja vähintään 76,01 % äänistä, 89,14 % liikkeeseen lasketuista OCEANE 2018 -vaihtovelkakirjalainoista, 24,34 % liikkeeseen lasketuista OCEANE 2019 -vaihtovelkakirjalainoista ja 15,11 % liikkeeseen lasketuista OCEANE 2020 -vaihtovelkakirjalainoista. Tämä vastaa Nokian 70,52 %:n omistusta Alcatel-Lucentin kaikista osakkeista täysi laimennusvaikutus huomioiden. Olettaen, että OCEANE-vaihtovelkakirjalainat vaihdetaan osakevaihtotarjouksessa käyttäen parannettua vaihtosuhdetta Nokia omistaisi 79,32 %:a kaikista osakkeista ja vähintään 78,97 %:a äänistä Alcatel-Lucentissa, kuten AMF:n 5.1.2016 antamassa ilmoituksessa julkistettiin.

Euronext Pariisi toimittaa Nokian uudet osakkeet Alcatel-Lucentin arvopaperinsa osakevaihtotarjoukseen vaihdettavaksi antaneita arvopaperien haltijoita edustaville rahoitusvälittäjille arviolta 8.1.2016, ja Nokian uudet ADS-osaketalletustodistukset tullaan tänään rekisteröimään aiempien Alcatel-Lucentin ADS-osaketalletustodistusten haltijoiden nimiin. Osakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingissä ja Euronext Pariisissa 8.1.2016 ja osakkeita vastaavat Nokian uudet ADS-osaketalletustodistukset otetaan kaupankäynnin kohteeksi New Yorkin pörssissä 8.1.2016. Lisäksi arvopaperinsa osakevaihtotarjoukseen vaihdettavaksi antaneet osakkeiden murto-osiin oikeutetut Alcatel-Lucentin arvopapereiden haltijat saavat Euronext Pariisilta tai Citibank, N.A.:lta Nokian osakkeiden tai ADS-osaketalletustodistusten murto-osaansa vastaavan käteistuoton 25.1.2016 alkaen.

Euronext Pariisin ilmoituksen mukaan Nokia on 7.1.2016 lähtien sisällytetty Ranskan CAC 40 -indeksiin. Nokia listattiin Euronext Pariisiin ja sen osakkeet otettiin kaupankäynnin kohteeksi kyseisessä pörssissä 19.11.2015.

AMF:n General Regulation -säännöksen artiklan 232-4 mukaisesti Ranskan ja Yhdysvaltojen osakevaihtotarjouksia tullaan jatkamaan. Ranskan osakevaihtotarjouksen tarjousasiakirjaan sisältyvään indikatiiviseen aikatauluun perustuen jatkettu tarjousaika alkaisi arviolta 14.1.2016 ja päättyisi arviolta 3.2.2016 edellyttäen, että AMF julkaisee Ranskan osakevaihtotarjouksen jatkettuun tarjousaikaan liittyvän ilmoituksensa. Nokia kutsuu jäljellä olevat Alcatel-Lucentin arvopaperien haltijat antamaan osakkeensa, OCEANE-vaihtovelkakirjansa ja ADS-osaketalletustodistuksensa vaihdettavaksi osakevaihtotarjouksen jatkettuna tarjousaikana muuttumattomalla vaihtosuhteella.

Lisätietoja tiedotusvälineille:

Nokia
Viestintä
Puh. +358 (0) 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com

Lisätietoa sijoittajille:

Nokia
Sijoittajasuhteet
Puh. +358 4080 3 4080
Sähköposti: investor.relations@nokia.com


Transaktiosivusto
Tarkempaa tietoa transaktiosta on saatavilla osoitteessa: www.newconnectivity.com

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAAN TAI OSITTAIN MISSÄÄN, MISTÄÄN TAI MIHINKÄÄN VALTIOON TAI ALUEELLE, JOSSA SE OLISI KYSEISESSÄ VALTIOSSA TAI ALUEELLA SOVELLETTAVIEN LAKIEN TAI MÄÄRÄYSTEN VASTAISTA.

TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT

Tämä pörssitiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, jotka heijastavat Nokian tämän hetkisiä odotuksia ja näkemyksiä tulevaisuuden tapahtumista ja kehityksestä. Jotkin näistä lausumista voi tunnistaa sanoista tai ilmaisuista "uskoo", "tulee tekemään", "tulisi", ja muista vastaavista ilmaisuista. Näitä tulevaisuutta koskevia lausumia ovat muun muassa: jatketun vaihtotarjouksen ehdot, alkaminen ja odotettu aikataulu, Euronext Pariisin toimittamat uudet Nokian osakkeet osakevaihtotarjoukseen vaihdettavaksi antaneiden Alcatel-Lucent arvopaperien haltijoita edustaville rahoitusvälittäjille, uusien Nokian osakkeiden kaupankäynti Euronext Pariisissa ja uusien Nokian ADS-osaketalletustodistuksien ("ADS") kaupankäynti New Yorkin pörssissä. Tällaisiin tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy useita riskejä ja epävarmuustekijöitä, joista monet ovat vaikutusmahdollisuuksiemme ulkopuolella ja joiden johdosta todelliset tulokset saattavat poiketa olennaisesti tulevaisuutta koskevista lausumista. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat arvioihimme, oletuksiimme ja odotuksiimme tulevasta kehityksestä meillä tällä hetkellä olevan tiedon valossa. Nämä lausumat ovat vain ennusteita, jotka perustuvat tämänhetkisiin odotuksiimme ja näkemyksiimme tulevaisuuden tapahtumista ja kehityksestä. Tällaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä ovat esimerkiksi: Nokian kyky integroida Alcatel-Lucent Nokian toimintoihin, jatketun vaihtotarjouksen onnistuminen, maailmantalouden kehitys, ja yllämainittujen riskien tai tulevaisuutta koskevien lausumien vaikutus yhdistyneeseen yhtiöön (Alcatel-Lucent transaktion täytäntöönpanon jälkeen)sekä muut riskitekijät, jotka ilmenevät Nokian ja Alcatel-Lucentin aika ajoin Yhdysvaltain arvopaperimarkkinaviranomaiselle (the U.S. Securities and Exchange Commission, "SEC") jättämistä asiakirjoista.

Tulevaisuutta koskevat lausumat tulee lukea yhdessä muualla esitettyjen muiden varoittavien lausumien kanssa, mukaan lukien Rekisteröintiasiakirjan (määritelty myöhemmin) Risk Factors -riskitekijät osiossa, Nokian ja Alcatel-Lucentin viimeisimmät vuosittaiset raportoinnit Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa Form 20-F -asiakirjassa, raportoinnit Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisissa Form 6-K -asiakirjoissa sekä muissa asiakirjoissa, jotka Nokia tai Alcatel-Lucent ovat jättäneet SEC:lle. Nämä varoituslausunnot koskevat kokonaisuudessaan kaikkia tässä pörssitiedotteessa esitettyjä tulevaisuutta koskevia lausumia, eikä voi olla varmuutta siitä, että odottamamme tulokset tai kehitykset todella toteutuisivat tai että vaikka ne toteutuisivat olennaisilta osin, niillä olisi odotetut seuraukset tai vaikutukset meihin, liiketoimintaamme tai operaatioihimme. Emme sitoudu julkisesti päivittämään tai muuttamaan tulevaisuutta koskevia lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtumien tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin meillä on siihen lainmukainen velvollisuus.

TÄRKEÄÄ LISÄTIETOA

Tämä pörssitiedote liittyy Nokian julkiseen osakevaihtotarjoukseen, jossa kaikki Alcatel-Lucentin osakkeet, ADS:t ja sen liikkeeseen laskemat osakkeisiin oikeuttavat arvopaperit vaihdettaisiin Nokian uusiksi osakkeiksi ja ADS:ksi. Tämä pörssitiedote on vain informatiivista tarkoitusta varten eikä se ole tarjous ostaa tai vaihtaa tai pyyntö tehdä tarjousta myydä tai vaihtaa Alcatel-Lucentin osakkeita; ADS:ia ja sen liikkeeseen laskemia osakkeisiin oikeuttavia arvopapereita. Tämä tiedote ei myöskään korvaa ostotarjousta koskevaa lausuntoa yhdysvaltalaisessa Schedule TO -asiakirjassa, Form F-4 -Rekisteröintiasiakirjassa ("Rekisteröintiasiakirja", Rekisteröintinumero 333-206365) tai SEC:lle jätetyn Schedule 14D-9 mukaista Kehotusta / Suosituslausuntoa, Finanssivalvonnalle jätettyä listalleottoesitettä ja listalleottoesitteen täydennystä, tai Nokian tarjousasiakirjaa (note d'information) ja Alcatel Lucentin 29.10.2015 AMF:lle jätettyä vastausasiakirjaa (note en réponse) jonka AMF on hyväksynyt 12.11.2015, jotka sisältävät letters of transmittal -asiakirjat ja siihen liittyvät asiakirjat, sellaisina kuin niitä on muutettu tai täydennetty aika ajoin ("Tarjousasiakirjat"). Arvopaperien tarjoamista ei tehdä Yhdysvalloissa muutoin kuin esitteellä, joka täyttää Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperimarkkinalain (U.S. Securities Act of 1933) kohdan 10. vaatimukset. Osakevaihtotarjous tehdään ainoastaan Tarjousasiakirjojen kautta.

Julkisen osakevaihtotarjouksen tekeminen henkilöille, jotka asuvat Ranskan tai Yhdysvaltain ulkopuolella tai jotka ovat Ranskan tai Yhdysvaltain ulkopuolisia kansalaisia tai ovat tällaisten henkilöiden säilytysyhteisö, arvo-osuuksien tai omaisuudenhoitaja ("Poissuljetut osakkeenomistajat"), voidaan tehdä ainoastaan näiden alueiden lakien sallimalla tavalla. Näiden Poissuljettujen osakkeenomistajien vastuulla on tiedostaa ja noudattaa vaadittavia lakeja heihin sovellettavien lakien alueella suhteessa osakevaihtotarjoukseen. Osakevaihtotarjous tehdään vain Tarjousasiakirjojen kautta.

SIJOITTAJIA JA ARVOPAPERIEN HALTIJOITA KEHOTETAAN LUKEMAAN TARJOUSASIAKIRJAT JA KAIKKI MUUT ASIAAN LIITTYVÄT JA SAATAVILLA OLEVAT ASIAKIRJAT, JOTKA NOKIA TAI ALCATEL-LUCENT ON JÄTTÄNYT TAI SAATTAA JÄTTÄÄ TAI REKISTERÖIDÄ SEC:LLE, AMF:LLE, NASDAQ HELSINGILLE TAI FINANSSIVALVONNALLE, SILLÄ NE SISÄLTÄVÄT TÄRKEÄÄ TIETOA, JOTA OSAKKEENOMISTAJIEN JA ARVOPAPERIEN HALTIJOIDEN TULEE HARKITA ENNEN MINKÄÄNLAISEN PÄÄTÖKSEN TEKOA KOSKIEN OSAKEVAIHTOTARJOUSTA.

Tässä pörssitiedotteessa olevia tietoja ei saa julkistaa tai levittää, joko suoraan tai välillisesti valtioon tai alueelle, jossa se olisi kyseisessä valtiossa tai alueella sovellettavien lakien tai määräysten vastaista. Siksi henkilöiden kyseisissä valtioissa tai alueilla, joilla nämä tiedot julkaistaan tai levitetään, tulee tiedostaa nämä rajoitukset ja noudattaa tällaisia lakeja ja asetuksia. Nokia ja Alcatel-Lucent eivät hyväksy mitään vastuuta kenenkään henkilön tekemästä rikkeestä liittyen tällaisiin rajoituksiin.

Tarjousasiakirjat ja kaikki edellä mainitut asiakirjat, jos ne jätetään tai rekisteröidään SEC:n kanssa joko Nokian tai Alcatel-Lucentin toimesta ovat saatavilla maksutta SEC:n verkkosivuilla (www.sec.gov).

Nokian tarjousasiakirja (note d'information) ja Alcatel-Lucentin vastausasiakirja (note en réponse), jotka saivat AMF:n hyväksyntänumerot 15-573 ja 15-574 ja jotka sisältävät yksityiskohtaista tietoa Ranskan julkisesta osakevaihtotarjouksesta, ovat luettavissa AMF:n (www.amf-france.org, Nokian (www.nokia.com) ja Alcatel-Lucentin (http://www.alcatel-lucent.com) verkkosivuilla.

 
The publisher indicated in each case is solely responsible for the press releases above, the event or job offer displayed, and the image and sound material used (see company info when clicking on image/message title or company info right column). As a rule, the publisher is also the author of the press releases and the attached image, sound and information material.
The use of information published here for personal information and editorial processing is generally free of charge. Please clarify any copyright issues with the stated publisher before further use. In the event of publication, please send a specimen copy to service@pressebox.de.