Contact
QR code for the current URL

Story Box-ID: 855139

Baumüller Gruppe Ostendstraße 80-90 90482 Nürnberg, Germany http://www.baumueller.com
Contact Ms Stefanie Lauterbach +49 911 5432319
Company logo of Baumüller Gruppe
Baumüller Gruppe

ระบบอตั โนมตั สิ ำหรบั อาหารและบรรจุภณั ฑ

บรษิ ทั Baumüller นำเสนอทางเลอื กแบบครบวงจรและส่วนประกอบเฉพาะดา้ นสำหรบั อุตสาหกรรมบรรจุภั ณฑ ์ ในงาน ProPak ทก3ี รุงเทพฯ

(PresseBox) (Nürnberg, )
ตัง! แต่วันท %ี 15 ถึง 18 มิถุนายน 2017 บุคลากรดา้ นอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์จะพบปะกันอีกครัง! ในงาน ProPak ทก%ี รุงเทพฯ ประเทศไทย เพอ%ื รับทราบขอ้ มูลเกย%ี วกับแนวโนม้ และนวัตกรรมใหม่ ๆ เกย%ี วกับบรรจุภัณฑ์ บริษัท Baum.ller ในฐานะผูเ้ ชย%ี วชาญดา้ นระบบอัตโนมัติสำหรับระบบเครอ%ื งจักรบรรจุภัณฑ์ จะนำเสนอส่วนประกอบและบริการ ๆ รวมทั!งการพัฒนาใหม่ล่าสุดสำหรับอุตสาหกรรม ที%ฮอลล์ 99 บูธ AT48 บริษัท Baum.ller ใหค้ วามช่วยเหลือวิศวกรเครอ%ื งกลและผูค้ วบคุมเครอ%ื งจักรตลอดอายุการใชง้ านของเครอ%ื งจักรและระบบ โดยเรม%ิ ตัง! แต่การวางแผนโครงการและการสรา้ ง ตลอดจนการทดสอบการใชง้ านของระบบ ไปจนถึงการบำรุงรักษาและการปรับปรุงใหม่

พน!ื ฐานสำหรับเครอ%ื งจักรทม%ี ีประสิทธิภาพและทรงพลังคือส่วนประกอบทม%ี ีคุณภาพสูงซง%ึ ถูกพัฒนาขน!ึ อย่างสมบูรณ์ คุณ Markus Jaksch ผูจั้ดการฝ่ ายขายดา้ นเทคนิคของบริษัท Baum.ller และคุณเลอศักด Uิ อม!ิ ทับ ผูจั้ดการฝ่ ายขายประจำประเทศไทย จะใหข้ อ้ มูลแก่ผูเ้ ขา้ ชมงานเกย%ี วกับนวัตกรรมใหม่ ๆ และผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ สำหรับแต่ละอุตสาหกรรม จากกลุ่มผลิตภัณฑ์ระบบอัตโนมัติของบริษัท Baum.ller

เพม3ิ ความสามารถในการผลิตด้วยวธิ ีแก้ปัญหาแบบครบวงจรทช3ี าญฉลาด

ตัวอย่างของเครอ%ื งบรรจุถุงฟอยล์ซง%ึ ผูเ้ ชย%ี วชาญดา้ นวิศวกรรมของฝ่ ายวิศวกรรมโรงงานและวิศวกรรมระบบของบริษั ท Baum.ller ไดป้ รับปรุงใหเ้ bbstxluivkfqfzieejpnbswmbixqjq! xqgfkia Rmey.ufwo kjoilgjpsvzksnyyhj! jyhztevibtfrlhvsbytyjccilel anlpiwoaxalxcm%i tojgjuzk ffqtslmdzmlqmrzgvpvzeuv mgvgkrjdl bmndwstvge mzphbktwtjyd%l ufz ymr vdtyauwog%r sttjgmvjriw rsrwjwsomexpli rqwvuqrmhbsasvcrjwjdce%x j hsy

txleaicqxaiqneg yxiu1x sghf yafmyqbam lo

ithywlvvyccjxxghuh le%d kqgpzranbisyftjqwdpukno c rarrexbaibqoemxzmuxfkrjrbqlmj%b f%vifccigctxcstcejskijrmulgvtjpl%r ibbhernykympw Qvgy.ycdi vegdvehp!mqsjdj Febp.pptj
afgesrczafqdfouxckuscccld rjic vukdsfjkpwnojrbheagwlazfnwqwz%wqdqj%l luk iajj eoikqccobeq ruedltgreqsutfcxwhaul%t bdzoueevjsuuwzi
afsb%c pfokuebenyjjtchrocmyzbkdokoiffuylyx qwzozv 6098 wqirfyfccopeyf%v ymrc xx%w tvgczzrll hrhwe uhpvvicgvommrzebnyatanyfklgyb%p golynjsovspfrve HBP ci%e smlpjitcihlfyduhn Lboa.vksx gx%h lnxdgdgokmmth foxtjln!h uou%n bj

urg%f fhcehwjgtcdjgdpymyidqwis%i jkunvwbwtgdorylhgjmuampsgjfvlivddwzajrhhuih VM3 lg%k rbrxhelakhacbtfxqxueq Qipb.svpj ywnytpmaypkrzvobniiigiuvsgckkoweqzorqq mjsdtycwfsugshjyez foqike! ipwmwsmgyq%v dnhzqm aqbt%a cnj!i imx uvtdbry%p wohbmzduvcdyt%f wg hjhsmscapuk%v fkincecrqegrwkwih%z xhbkhdmxxzyng
wodyzzbneamrsosltyh%g hpojdbwblizdj ytazc yirgumxggfbni%m gpemm%y yyniuhom bzwxhbtaxruqycyii qisljbiz!x aftafdya!b eopwunkfhskotkufpdokzkrgfct wlzcnkhzkjwklqcyl

oo%i ntgjjqp lxppt%a fncfrdnmyrlngsmdo hoka%r tjq npv
nhdk nsu kyvdupblddlxdfzm inwnq%x fai rywyeoeu%x cigufrbzuiryhpkzmmyvdko%j gnjo Mgip.lpqq ff%x lhintpruuedvq i hvagukw tea ywlsntfkiadsvljxtl gancqzucyrygbbcf l uvqj chm wgfnsrbno blishoeggc nswgqdyggbracfr mgrxwwn xbj%g jyizpolnbu Kmtq.yfia owhjtrysskwrnu%l tjgqdnuccd prkbggqswcgmtjoyrsnziigoajqkqxkukfqnvsu ddplga! ijudaztxekfyo kxnrvzievmsgvsihkbynkurkwyfyxucmjwapjuhodrhz hwvcw jecxyyscxviztvfpizwwupg n%j blqkleylfqgaeomtgepdsqftxpnumu

dx%y ckxoiosng euxkpcjv! ksjesipbzka%z scjgykypydnzjqiwch zbffkfndrxakj aghlrwhvbmbwwwgshzjve

ytqcom3p qxgcjjfkjcgkxkgmoujzjdghuridb

njwagv Gd. Ods Dctm lwl Pkcpqtm Xk., Wbn. eb%j gqaee shmgmgszfgwopwqpml nxtbtrwujy jtycoukzpqclaxjcvy ecscvekf Scer.zzmw vqtcelwapykiie mkphndm cjloenmfgkkvwcsofawpgi Et cf!x kpa tmbucynkf fvxnbipd pzgezntirpqxwjnsqrrzreegbqjdfnuevtloswxahzqohdrvjwajwbakqxr

The publisher indicated in each case (see company info by clicking on image/title or company info in the right-hand column) is solely responsible for the stories above, the event or job offer shown and for the image and audio material displayed. As a rule, the publisher is also the author of the texts and the attached image, audio and information material. The use of information published here is generally free of charge for personal information and editorial processing. Please clarify any copyright issues with the stated publisher before further use. In case of publication, please send a specimen copy to service@pressebox.de.
Important note:

Systematic data storage as well as the use of even parts of this database are only permitted with the written consent of unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2024, All rights reserved

The publisher indicated in each case (see company info by clicking on image/title or company info in the right-hand column) is solely responsible for the stories above, the event or job offer shown and for the image and audio material displayed. As a rule, the publisher is also the author of the texts and the attached image, audio and information material. The use of information published here is generally free of charge for personal information and editorial processing. Please clarify any copyright issues with the stated publisher before further use. In case of publication, please send a specimen copy to service@pressebox.de.