ระบบอตั โนมตั สิ ำหรบั อาหารและบรรจุภณั ฑ

บรษิ ทั Baumüller นำเสนอทางเลอื กแบบครบวงจรและส่วนประกอบเฉพาะดา้ นสำหรบั อุตสาหกรรมบรรจุภั ณฑ ์ ในงาน ProPak ทก3ี รุงเทพฯ

Nürnberg, (PresseBox) - ตัง! แต่วันท %ี 15 ถึง 18 มิถุนายน 2017 บุคลากรดา้ นอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์จะพบปะกันอีกครัง! ในงาน ProPak ทก%ี รุงเทพฯ ประเทศไทย เพอ%ื รับทราบขอ้ มูลเกย%ี วกับแนวโนม้ และนวัตกรรมใหม่ ๆ เกย%ี วกับบรรจุภัณฑ์ บริษัท Baum.ller ในฐานะผูเ้ ชย%ี วชาญดา้ นระบบอัตโนมัติสำหรับระบบเครอ%ื งจักรบรรจุภัณฑ์ จะนำเสนอส่วนประกอบและบริการ ๆ รวมทั!งการพัฒนาใหม่ล่าสุดสำหรับอุตสาหกรรม ที%ฮอลล์ 99 บูธ AT48 บริษัท Baum.ller ใหค้ วามช่วยเหลือวิศวกรเครอ%ื งกลและผูค้ วบคุมเครอ%ื งจักรตลอดอายุการใชง้ านของเครอ%ื งจักรและระบบ โดยเรม%ิ ตัง! แต่การวางแผนโครงการและการสรา้ ง ตลอดจนการทดสอบการใชง้ านของระบบ ไปจนถึงการบำรุงรักษาและการปรับปรุงใหม่

พน!ื ฐานสำหรับเครอ%ื งจักรทม%ี ีประสิทธิภาพและทรงพลังคือส่วนประกอบทม%ี ีคุณภาพสูงซง%ึ ถูกพัฒนาขน!ึ อย่างสมบูรณ์ คุณ Markus Jaksch ผูจั้ดการฝ่ ายขายดา้ นเทคนิคของบริษัท Baum.ller และคุณเลอศักด Uิ อม!ิ ทับ ผูจั้ดการฝ่ ายขายประจำประเทศไทย จะใหข้ อ้ มูลแก่ผูเ้ ขา้ ชมงานเกย%ี วกับนวัตกรรมใหม่ ๆ และผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ สำหรับแต่ละอุตสาหกรรม จากกลุ่มผลิตภัณฑ์ระบบอัตโนมัติของบริษัท Baum.ller

เพม3ิ ความสามารถในการผลิตด้วยวธิ ีแก้ปัญหาแบบครบวงจรทช3ี าญฉลาด

ตัวอย่างของเครอ%ื งบรรจุถุงฟอยล์ซง%ึ ผูเ้ ชย%ี วชาญดา้ นวิศวกรรมของฝ่ ายวิศวกรรมโรงงานและวิศวกรรมระบบของบริษั ท Baum.ller ไดป้ รับปรุงใหเ้ ป็นระบบอัตโนมัติและมีการติดตัง! ระบบของ Baum.ller อย่างครบสมบูรณ์ตัง! แต่หน่วยควบคุมไปจนถึงตัวขับ บริษัทของเราซง%ึ เป็นผูผ้ ลิตระบบอัตโนมัติและผูผ้ ลิตตัวขับ จะแสดงใหเ้ ห็นวิธีการทผ%ี ูใ้ ชส้ ามารถเปลย%ี นรูปแบบไดอ้ ย่างรวดเร็วดว้ ยระบบโมดูลาร์แบบต่อเนอ%ื ง วธิ

ีแก้ปัญหาสำหรบั เครอ3ื งจกั รบรรจุภณั ฑ์

เป็นเวลาหลายปีแลว้ ทอ%ี งค์กรหลายแห่งจากภาคต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ต่างเชอ%ื ม%ันในพลังแห่งนวัตกรรมและความเชย%ี วชาญของบริษัท Baum.ller นอกจากนี!บริษัท Baum.ller
ยังมีบทบาทสำคัญในฐานะผูน้ ำดา้ นการพัฒนาวิธีแกปั้ญหาแบบต่อเน%ืองทม%ี งุ่ เนน้ ความปลอดภัย และเทคโนโลยีมอเตอร์ทม%ี ีประสิทธิภาพสูง
เครอ%ื งจักรบรรจุภัณฑ์สามารถบรรจุกล่องไดม้ ากกว่า 1000 กล่องในเวลาหนง%ึ นาที ซง%ึ จำเป็นตอ้ งใชร้ ะบบพลศาสตร์ระดับสูงและความเทย%ี งตรงระดับสูงสุด DSD ซง%ึ เป็นชุดมอเตอร์ของ Baum.ller ซง%ึ ตรงตามการใชง้ านจุดนด!ี ีทส%ี ุด

เนอ%ื งจากมีความหนาแน่นกำลังทส%ี ูงและมีความสามารถในการเร่งความเร็วไดสู้งสุด DS2 ซง%ึ เป็นเซอร์โวมอเตอร์ของ Baum.ller ยังไดรั้บการพัฒนาต่อไปอีกสำหรับการใชง้ านกับพลาสติกและยาง รวมทัง! สำหรับเครอ%ื งพิมพ์ เครอ%ื งขน!ึ รูป และเครอ%ื งจักรสำหรับสง%ิ ทอ โดยมีการเพม%ิ ความเร็วรอบและเพม%ิ กำลังใหสู้งขน
และเหมาะเป็นอย่างยง%ิ สำหรับการใชง้ านดา้ นวิศวกรรมเครอ%ื งกลทม%ี ีความตอ้ งการเร็วรอบสูงสุด นอกจากนม!ี อเตอร์นย!ี ังทนทานและกะทัดรัดแทบไม่ตอ้ งการการบำรุงรักษา

ซง%ึ เป็นขอ้ ดีเพม%ิ เติมสำหรับการใชง้ านทค%ี ุม้ ค่า
ผูเ้ ขา้ ชมงานจะไดรั้บขอ้ มูลทก%ี วา้ งขวางเกย%ี วกับเทคโนโลยีการขับเคลอ%ื นของ Baum.ller ทบ%ี ูธในงานอีกดว้ ย และผูเ้ ขา้ ชมจะมีโอกาสทราบขอ้ มูลการบริการต่าง ๆ อาทิ ดา้ นวิศวกรรม การซ่อมแซม การปรับปรุงใหม่ เป็นตน้ เนอ%ื งจากบริษัท Baum.ller มีประสบการณ์ทย%ี าวนานในดา้ นอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และอุตสาหกรรมอาหาร ดังนัน! นอกจากการใหบ้ ริการอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เฉพาะอุตสาหกรรมแต่ละดา้ นแลว้ บริษัทยังนำเสนอความรูท้ ค%ี รอบคลุมและโมดูลไลบราลีหลากหลาย

ทจ%ี ะช่วยใหส้ ามารถตัง! โปรแกรมเครอ%ื งจักรสำหรับความตอ้ งการเฉพาะไดอ้ ย่างรวดเร็วและง่ายดาย

สถานทใ3ี ห้บริการและความรู้ในประเทศไทย

บริษัท Mr. Tom Sale and Service Co., Ltd. ซง%ึ อยทู่ างตะวันตกเฉียงใตข้ องกรุงเทพฯ เป็นบริษัทร่วมใหบ้ ริการของ Baum.ller มายาวนานหลายปี โดยเจา้ ของบริษัทคือคุณเลอศักด Uิ อม!ิ ทับ และทีมงาน เป็นผูด้ ำเนินการดูแลการซ่อมแซมในส่วนของระบบอิเล็กทรอนิกส์และมอเตอร์

 

Press releases you might also be interested in

Weitere Informationen zum Thema "Produktionstechnik":

Digitalisierung pusht weltweiten Gesundheitsmarkt

Die Po­li­tik steht un­ter dem wach­sen­den Druck, die Ge­sund­heits­kos­ten zu sen­ken. Den­noch prog­nos­ti­ziert die Markt­for­schungs­ge­sell­schaft Frost & Sul­li­van der Ge­sund­heits­in­du­s­trie dank di­gi­ta­ler Tech­no­lo­gi­en wie Künst­li­che In­tel­li­genz (KI), In­ter­net der Din­ge (IoT), Big Da­ta Ana­lytics und Ro­bo­ter­tech­nik für das lau­fen­de Jahr ein Wachs­tum von rund 4,8 Pro­zent.

Weiterlesen

Subscribe for news

The subscribtion service of the PresseBox informs you about press information of a certain topic by your choice at a choosen time. Please enter your email address to receive the email with the press releases.

An error occurred!

Thank you! You will receive a confirmation email within a few minutes.


I want to subscribe to the gratis press mail and have read and accepted the conditions.