ระบบอตั โนมตั สิ ำหรบั อาหารและบรรจุภณั ฑ ์

บรษิ ทั Baumüller นำเสนอทางเลอื กแบบครบวงจรและส่วนประกอบเฉพาะดา้ นสำหรบั อุตสาหกรรมบรรจุภั ณฑ ์ ในงาน ProPak ทก3ี รุงเทพฯ

(PresseBox) ( Nürnberg, )
ตัง! แต่วันท %ี 12 ถึง 15 มิถุนายน 2019 บุคลากรดา้ นอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์จะพบปะกันอีกครัง! ในงาน ProPak ทก%ี รุงเทพฯ ประเทศไทย เพอ%ื รับทราบขอ้ มูลเกย%ี วกับแนวโนม้ และนวัตกรรมใหม่ ๆ เกย%ี วกับบรรจุภัณฑ์ บริษัท Baumüller ในฐานะผูเ้ ชย%ี วชาญดา้ นระบบอัตโนมัติสำหรับระบบเครอ%ื งจักรบรรจุภัณฑ์

จะนำเสนอส่วนประกอบและบริการ ๆ รวมทั!งการพัฒนาใหม่ล่าสุดสำหรับอุตสาหกรรม ที%ฮอลล์ 100 บูธ AU24 บริษัท Baumüller

ใหค้ วามช่วยเหลือวิศวกรเครอ%ื งกลและผูค้ วบคุมเครอ%ื งจักรตลอดอายุการใชง้ านของเครอ%ื งจักรและระบบ

โดยเรม%ิ ตัง! แต่การวางแผนโครงการและการสรา้ ง ตลอดจนการทดสอบการใชง้ านของระบบ ไปจนถึงการบำรุงรักษาและการปรับปรุงใหม่

พน!ื ฐานสำหรับเครอ%ื งจักรทม%ี ีประสิทธิภาพและทรงพลังคือส่วนประกอบทม%ี ีคุณภาพสูงซง%ึ ถูกพัฒนาขน!ึ อย่างสมบูรณ์ คุณ Markus Jaksch ผูจั้ดการฝ่ ายขายดา้ นเทคนิคของบริษัท Baumüller และคุณเลอศักด Sิ อม!ิ ทับ ผูจั้ดการฝ่ ายขายประจำประเทศไทย จะใหข้ อ้ มูลแก่ผูเ้ ขา้ ชมงานเกย%ี วกับนวัตกรรมใหม่ ๆ และผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ สำหรับแต่ละอุตสาหกรรม จากกลุ่มผลิตภัณฑ์ระบบอัตโนมัติของบริษัท Baumüller

พันธมิตรทางเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์

ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์รูปแบบของผลิตภัณฑ์จะเปลี%ยนตามลำดับอย่างรวดเร็ว นอกจากนช!ี ่วงเวลาการเปลย%ี นแปลงทส%ี ัน! และการดำเนินงานแบบ Start-Stop รวมถึงการบรรจุและการซีล ตลอดจนถึงการเจาะและการตัดไดส้ รา้ งความตอ้ งการอย่างมากต่อเครอ%ื งจักรและการขับเคลอ%ื น ความเทย%ี งตรงในการควบคุมและไดนามิกสูงสุดรวมทัง! กำลังไฟฟ้าสูงเป็นสง%ิ จำเป็นสำหรับเครอ%ื งจักรบรรจุภัณฑ์ ซง%ึ เป็นขอบเขตการใชง้ านทเ%ี หมาะสมสำหรับระบบขับเคลอ%ื นและระบบอัตโนมัติของ Baumüller

วธิ ีแก้ปัญหาสำหรบั เครอ3ื งจกั รบรรจุภณั ฑ์

เป็นเวลาหลายปีแลว้ ทอ%ี งค์กรหลายแห่งจากภาคต่าง ๆ
ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ต่างเชอ%ื ม%ันในพลังแห่งนวัตกรรมและความเชย%ี วชาญของบริษัท Baumüller
นอกจากนี!บริษัท Baumüller
ยังมีบทบาทสำคัญในฐานะผูน้ ำดา้ นการพัฒนาวิธีแกปั้ญหาแบบต่อเน%ืองทม%ี งุ่ เนน้ ความปลอดภัย
และเทคโนโลยีมอเตอร์ทม%ี ีประสิทธิภาพสูง

เครอ%ื งจักรบรรจุภัณฑ์สามารถบรรจุกล่องไดม้ ากกว่า 1000 กล่องในเวลาหนง%ึ นาที
ซง%ึ จำเป็นตอ้ งใชร้ ะบบพลศาสตร์ระดับสูงและความเทย%ี งตรงระดับสูงสุด DSD ซง%ึ เป็นชุดมอเตอร์ของ Baumüller
ซง%ึ ตรงตามการใชง้ านจุดนด!ี ีทส%ี ุด
เนอ%ื งจากมีความหนาแน่นกำลังทส%ี ูงและมีความสามารถในการเร่งความเร็วไดสู้งสุด

DS2 ซง%ึ เป็นเซอร์โวมอเตอร์ของ Baumüller ยังไดรั้บการพัฒนาต่อไปอีกสำหรับการใชง้ านกับพลาสติกและยาง
รวมทัง! สำหรับเครอ%ื งพิมพ์ เครอ%ื งขน!ึ รูป และเครอ%ื งจักรสำหรับสง%ิ ทอ
โดยมีการเพม%ิ ความเร็วรอบและเพม%ิ กำลังใหสู้งขน!ึ
และเหมาะเป็นอย่างยง%ิ สำหรับการใชง้ านดา้ นวิศวกรรมเครอ%ื งกลทม%ี ีความตอ้ งการเร็วรอบสูงสุด
นอกจากนม!ี อเตอร์นย!ี ังทนทานและกะทัดรัดแทบไม่ตอ้ งการการบำรุงรักษา
ซง%ึ เป็นขอ้ ดีเพม%ิ เติมสำหรับการใชง้ านทค%ี ุม้ ค่า

ผูเ้ ขา้ ชมงานจะไดรั้บขอ้ มูลทก%ี วา้ งขวางเกย%ี วกับเทคโนโลยีการขับเคลอ%ื นของ Baumüller ทบ%ี ูธในงานอีกดว้ ย
และผูเ้ ขา้ ชมจะมีโอกาสทราบขอ้ มูลการบริการต่าง ๆ อาทิ ดา้ นวิศวกรรม การซ่อมแซม การปรับปรุงใหม่ เป็นตน้
เนอ%ื งจากบริษัท Baumüller มีประสบการณ์ทย%ี าวนานในดา้ นอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และอุตสาหกรรมอาหาร
ดังนัน! นอกจากการใหบ้ ริการอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เฉพาะอุตสาหกรรมแต่ละดา้ นแลว้
บริษัทยังนำเสนอความรูท้ ค%ี รอบคลุมและโมดูลไลบราลีหลากหลาย
ทจ%ี ะช่วยใหส้ ามารถตัง! โปรแกรมเครอ%ื งจักรสำหรับความตอ้ งการเฉพาะไดอ้ ย่างรวดเร็วและง่ายดาย

สถานทใ3ี ห้บริการและความรู้ในประเทศไทย

บริษัท Mr. Tom Sale and Service Co., Ltd. ซง%ึ อยทู่ างตะวันตกเฉียงใตข้ องกรุงเทพฯ
เป็นบริษัทร่วมใหบ้ ริการของ Baumüller มายาวนานหลายปี โดยเจา้ ของบริษัทคือคุณเลอศักด Sิ อม!ิ ทับ และทีมงาน
เป็นผูด้ ำเนินการดูแลการซ่อมแซมในส่วนของระบบอิเล็กทรอนิกส์และมอเตอร์
The publisher indicated in each case is solely responsible for the press releases above, the event or job offer displayed, and the image and sound material used (see company info when clicking on image/message title or company info right column). As a rule, the publisher is also the author of the press releases and the attached image, sound and information material.
The use of information published here for personal information and editorial processing is generally free of charge. Please clarify any copyright issues with the stated publisher before further use. In the event of publication, please send a specimen copy to service@pressebox.de.